เกี่ยวกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

ภารกิจ:

การรักษาที่ดีขึ้นสำหรับมนุษยชาติ

ค่านิยมหลัก:

ประสิทธิภาพ ความทุ่มเท นวัตกรรม

วิสัยทัศน์:

มีความสุขมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

วัฒนธรรม:

สัมพันธ์กลมเกลียว สุขกาย สุขใจ